Tag: valuri

Issa li l-COVID-19 ħalliena

Issa li Prim Ministru bl-għajnuna tal-kavallier Muscat salvana mill-ħakma kiefra tal-virus COVID-19, nistgħu ngħidu li għat-tieni darba fl-istorja ta’ pajjiżna, bnejna d-difiżi tagħna għaż-żobb. Fl-1566 il-Franċiż La Valette, bena l-Belt Valletta hekk kif il-poplu kien qed jagħmel taħtu mwerwer mill-possibiltà ta’ attakki Torok. La Valette rikeb dan il-karru tal-biżà u ra kif għamel sabiex ismu jibqa’ mniżżel fl-istorja u biex in-nies ta’ din il-Belt jibqgħu jiftakruh bħala salvatur. U hekk ġara, għax sa llum għadek issib min anki tattoo fuq sidru penġih!

Illum il-Gran Mastru huwa Abela, immexxi minn Muscat. Il-karru tal-biżà ġie mill-midja hekk kif il-ġirien tagħna fl-Italja sofrew attakk mill-aktar feroċi. Abela fuq parir ta’ Muscat rikeb dan il-karru u bena renju ta’ swali, sodod u maskli li baqgħu ma ntużaw qatt. Biss il-plebej issa anki wiċċu poġġew ħdejn dak ta’ Muscat quddiem xemgħa tnemnem. Jibqa’ jbaqbaq il-bżonn ta’ salvatur wara ċ-ċinturin ta’ Mintoff.

Għax il-poplu Malti hekk ġie mrawwem u sa mill-2004 il-poplu fetaħ il-bibien għal valuri ta’ ħaddieħor f’ġieħ il-globaliżazzjoni. Illum int, uliedek u ulied uliedek mgħerrqin taħt mewġa ekonomika li tħallik bla nifs. Lil-Ċesri sirna ntuh aktar milli jistħoqqlu filwaqt li lil Alla tfajnieh għar-riċiklar ma’ saqqu nkallat għaraq, maskli użati u ħrieqi bil-bewl. Illum il-poplu jifraħ u jeċita ruħu għax ġej baġit multi-miljunarju u ma jirrealiżżax kemm tilef minn ġidu bil-flus kollha li ħalla jirrenjaw madwaru. U l-Ewropa baqgħet hemm, tosserva lill-Malti medhi jħabbat fuq sidru għal Daphne u lill-ieħor jirtira l-fjuri fuq talba tal-Ministeru, ad eternum.

Imma l-poplu diġà nesa x’inhu l-veru ġid. Illum il-ġid saru l-flus, iċ-ċans li ssiefer tlett ijiem f’postijiet turistiċi li jservuk l-istess kultura globaliżżata li ssib hawn bejn saqajk. Il-ġid illum huwa li f’żgħożitek il-bank jista’ jsellfek kemxa flus biex tibni d-dar tal-ħolm. Magħhom jagħtik ukoll salib, tlett imsiemer u qabar ġdid. Il-ġid illum huwa li tista’ tiddejjen karozza lussuża minn dawk li fuq it-televiżjoni Taljana tarahom iterrqu qrib xi rdum sabiħ u tintefa ssuqha fi traffiku sfrenat biex forsi sagħtejn wara tasal xogħol. Il-ġid illum hija friendship ma’ direttur ta’ kumpanija vera cool li wara ġimgħa nkwiet ikeċċi lin-nies mix-xogħol. Il-ġid illum huwa l-Ministru li jirrispondik mill-ewwel jekk tiktiblu fuq messenger, imma ma jaqdik qatt sakemm m’intix kuġin jew ħabib tas-segretarju parlamentari. Il-ġid huwa l-entità tal-Gvern li nefqet €250,000 fuq attività falluta u ħadd ma staqsa xejn u l-oħra li serqet ideat kreattivi ta’ persunaġġ u għamlithom tagħha biex takkomoda ħabib rakkomandat. Il-ġid illum huwa li tista’ tkun direttur ta’ entità tal-Gvern, timplimenta sistema interna sabiex kif twaqqaf il-kumpanija privata tiegħek, ikollok l-ewwel klijent garantit – u ħadd ma jixkiflek għajnek.

Il-ġid huwa l-fatt li affordjajt tħallas €2000 rigal sabiex aċċettaw lil xi membru tal-familja f’home tal-Gvern, iżda sistema biex tarah waqt il-COVID ħadu tliet xhur biex implimentawha. Il-ġid illum huwa li tistaqsi dwar propjetà tal-Gvern u uffiċjal tal-Gvern jgħidlek “tkomplix titkixxef dwarha għax ser tiġi fl-inkwiet“. Il-ġid illum huwa li tista’ ġġib tarbija fid-Dinja u titfaha childcare li ma jmurx iċċappas idejk bil-ħara jew tfotti karriera. Il-ġid illum huwa iljun aħdar li ttih jiekol burger tal-McDonalds fuq mejda u jirringrazzjak. Il-ġid illum hija maħfra għal illegalità bi tpartit ma’ ċapċipa u bandiera mdendla mal-gallarija. Il-ġid illum huwa l-konvinzjoni li pajjiżek miexi fuq ir-rubini bis-skiet tiegħek filwaqt li min jiddetta u sħabu, jitilgħu u jinżlu t-taraġ ta’ Kastilja u jintasbu fil-kmamar ta’ ġewwa jiggosippjaw fuq in-nies u fuq minn ħaqqu pjaċir jew xi kastig.

Il-valuri armejnihom fil-baħar. Uliedek u ulied uliedek tgħidx kemm qed jirringrazzjawk li ġibt dan il-ġid kollu fuq il-“pajjiż tal-Mickey Mouse” li sa ftit għexieren ta’ snin ilu kien l-għira tal-Mediterran. “Imma illum tista’ ssiefer, tmur tistudja barra, u timporta ċ-ċikkulata” jgħidulek l-għorrief filwaqt li jisimgħu l-BBC biex jibqgħu aġġornati mad-dinja Ingliża li tant iħobbu.

Issa li l-COVID-19 spiċċa, kulħadd jista’ jorqod moħħu mistrieħ. L-ajruport ser jiftaħ, il-ħażen għadda u mar. Jonqos biss li Abela u Muscat jiftakru jiftħu l-knejjes hekk jew b’hekk il-PBS ma jibqgħux jitrasmettu l-quddiesa ta’ kuljum u int tkun tista’ terġa’ tammira sorm is-segretarja. U jekk Alla ma jaħfirlekx, dejjem hemm Robert u Joseph lesti għal kollox.

Ġimgħa kbira

Sfortunatament illum ma stajtx ingawdi t-tifkira ta’ dan il-jum partikolari kif kelli ppjanat. Kelli nċedi għall-mard, forsi ma tafx kif inkun aħjar fi ftit siegħat.

Kont qed nisma’ il-kummentarju sabiħ ta’ Ġorġ Peresso. Sabiħ tassew għax bħal donnu poeżija imma ħasra li jintilef kompletament il-ħoss reali tal-folla u ż-żaqżieq tal-bsaten fuq dahar ħuti l-Beltin. Minn dari nista’ nisma’ il-banda ftit sekondi qabel il-ħoss tagħha jivjaġġa sat-televiżjoni waqt il-ħruġ tar-redentur.

Illum xtaqt nikteb. Imma ma kontx naf dwar xiex. Għaddew wisq ħsibijiet tul il-jum. Ma stajtx insib tarf! Il-persunaġġi tal-purċissjoni li llum m’għadhomx magħna? Minn Bruno, Cumbo sa Cremona. Ix-xewqa li nara ż-żewġ baned Beltin isebbħu din l-okkażjoni flimkien? L-aħbar li l-Papa Franġisku abolixxa l-infern? Il-karba għall-ispirazzjoni biex forsi nerġa’ nibda nsib l-arti? Il-frustrazzjoni għal persuni li joħolmu li dawn id-drawwiet jitfarrku imma mbagħad tilmahom isegwuhom fit-toroq tal-Belt?

Ftit tal-ġranet ilu xi ħbieb barranin qaluli “jekk f’Malta tkun trid tibqa’ lil hinn mir-reliġjon, jgħamluhielek tassew diffiċli”. Dak il-ħin bħal donni qbilt għax naf li l-preżenza reliġjuża hija evidenti u qawwija f’kull kuntest Malti. Iżda llum għidt bejni u bejn ruħi “kemm tgħamilha aktar diffiċli din is-soċjetà sabiex tinjora kollox u tintilef fil-ħmerijiet u bluha? Kemm huma iktar goffi l-konsumeriżmu, il-ġenn tax-xogħol u t-telfa tal-valuri?”

Kemm hu sbejjaħ il-baħħ ta’ dan il-Jum! Kemm hu sabiħ il-baħħ fuq wiċċ l-għorrief li jitkażaw bit-riti mill-iktar emozzjonali li missirijietna għaddewlna. Kemm huma sbieħ dawk it-tniebri li f’mota mnikkta jixħtu dawl fuq twemmin li rawwem din il-kultura Maltija.

Il-purċissjonijiet ħarġu. Peresso mhux jinstema’. Din is-sena mhux ser niġbor qronfol minfuq id-Duluri. Is-sogħola għadha għaddejja bħar-riklami ta’ każijiet traġiċi qabel il-maratona ta’ Xarabank li jqabbdu dwejjaq bl-idea li jġegħluk iddaħħal idejk fil-but. Terapija: bela’ té, biċċa qagħqa tal-Appostli u nipprova nħażżeż ftit kuluri fil-forma ta’ mara.

Ritratt: Philip Camilleri