Tag: ħajja

X’fakkritni d-dementia

Id-dementia hija kundizzjoni li tnawwar. Nistħajjilha moffa. Kundizzjoni li tbikkem lill-vittma waqt li din tagħraf it-telfien ta’ kull fakultà iseħħ bla ma tista’ tintervjeni. Id-dementia hija kundizzjoni li tħoll il-bniedem minn kull ħsieb u tifdi lir-ruħ fuq din l-art. Tkisser kull forma ta’ prużunzjoni u tfakkar li din il-ħajja m’hija xejn ħlief stadju.

Id-dementia ittambar turment kontinwu fil-qalb u fir-ruħ ta’ min jgħixha minn distanza. Bħal gas li joħnoq in-nifs, jew par idejn marsusa ma’ għonqok li jeħdulek kull tama. Id-dementia teħodlok kollox, bil-mod il-mod; u għalkemm b’pass kwiet, tqaċċatlek kull xifer ta’ sens minn din il-ħajja.

Id-dementia teħodlok u titliflek lil min b’saħħtu kollha xtaq ikun hemm għall-vittma imma jħoss qalbu mfarrka u vojt kbir jiċċirkondah. Teħodlok ħafna mill-iskop li titkellem ma’ nies li ma jistgħux jifhmu u jibqgħu jippretendu li kollox għadu kif dejjem kien. Teħodlok lil min bil-kliem biss isibha faċli l-kelma “inħobbok”. Teħodlok l-enerġija, il-motivazzjoni li tgħarrex waħda friska, l-orjentament, l-iskop. Toħloqlok baħħ.Id-dementia bħal riefnu fuq xtajta; tkaxkar kulma ssib frivolu, giddieb jew mibni fuq ir-ramel.

Id-dementia ħaditli wisq u żżejjed imma nessietni il-knis tal-ħajja. Id-dementia fakkritni li quddiemi hemm l-isbaħ ħolqien; dik li tatni l-ħajja. Id-dementia offrietli ftit nies li bħali għexuha u fil-fraġilità estrema li jinsabu fiha, jitkellmu u joffru sapport. Id-dementia urietni li tbissima tfisser eternità. Li ġismi wkoll xi darba għad irid jitniżżel minn fuq sodda minn żewġt irġiel li ma nafx u jintefa’ b’galbu f’kaxxa. Id-dementia reġgħet fakkritni li jifdal biss ħaġa waħda… fi kliemek ħabib: “Ħobb-ha”. L-imħabba biss tibqa’.

Ħsieb b’dedika u rispett lejn in-nies li nħobb, oħrajn li sirt naf fl-aħħar xhur, raġel umli li sirt naf dan l-aħħar u ommu li ġiet nieqsa llejla. R.I.P.

Kalendarji

Illejla l-kalendarju 2017 jintrema.

F’din il-kultura għaġġelija, ħafna drabi narmu miegħu ħafna memorji ta’ esperjenzi li seħħew tul dawn it-365 jum u naħsbu li għada b’xi maġija, kollox se jkun aħjar, ilellex u melodjuż mingħajr ma nissugraw intajjru xi difer.

Il-poplu għandu stennija kbira għal għada; għall-2018. Imma għada forsi jistenbaħ u jinduna li kollox bħal qabel. Mard qalil ifarrak lil nies li tħobb; pulizija u ħallelin jiġġerrew mas-saqajn; klieb u qtates ifittxu saqaf; rutini morda mposti fuq irjus il-ħaddiem; sigaretti bħal sponoż, jixorbu l-ħajjiet ma’ kull nifs; ġebel nieżel minn mas-swar; spazji ta’ parkeġġ spiċċut u permessi tal-MEPA mwaħħlin ma’ kull kantuniera taħt dell it-torrijiet.

Quddiemi, is-santa tal-mewt ta’ ħabibti Sabrina. Nimmaġinaha tipprepara biex illejla tmur tiċċelebra l-ewwel jum tal-2018 imma għal realtajiet li ma nifhimx, il-ħajja ta’ Sabrina ntemmet qabel ma armejt dan il-kalendarju 2017. U magħha, nies oħra inħarġilhom permess jiċċaqalqu minn hawn.

L-2017 ngħożżha bħala żmien fejn ħlomt u ġġilidt għal dak li tassew xtaqt u emmint fih. Ngħożżha fuq kollox għall-ħbiberiji li waqt il-maltemp sibthom hemm isalvawni u vjaġġi ma’ persuni speċjali. Kemm stennija għall-ewwel jum ta’ Jannar. Forsi l-iktar jum umli fosthom wara kollox. Imma tassew. Kemm stennija? Kemm ħoss! Kemm xewqat u ħolm!

F’dan il-ħin, qabel immur nieħu grokk, noħlom li nista’ ngħix jum wara jum, f’paċi, f’serħan il-qalb. Noħlom li l-poplu jibda sena ġdida kuljum, kull sekonda. Li kulħadd jemmen li kull jum jasal biex tibda mill-ġdid u mhux biex iġġorr ktajjen antiki. B’dan is-sottofond mużikali ta’ Anouar Brahem, noħlom li nista’ ninfexx f’poeżija li ma tintemm qatt f’tgħanniqa mal-maħbuba u narmi l-kalendarji kuljum.

Awguri lilkom qarrejja!

Ħsieb 23

Għażiża,

Illum rajt il-mewt viċin. Ħafna.

Kos! Kemm hi nitfa l-ħajja! Realtà li tintemm f’tebqa t’għajn bla mistenni. Kemm hi leħħa l-mewt. Tiġi, u lanqas ittik ċans isselmilha jew tieħu stessu magħha. Tieħdok bla wisq kumplimenti u apoloġiji. Ma bżajtx minnha imma kerha kif taħsad. Illum, Pawlu reġa’ ħareġ idu, mill-Munxar forsi, u żamm distanzi biex jien għadni hawn.

Diffiċli ninsa dak il-mument, dik is-sekwenza. Diffiċli ninsa n-negliġenza tat-traskurat, il-gidba ta’ min taparsi wera nteress u ħarab, is-sapport ta’ min ġenwinament waqaf u ġie jgħin anki meta kien mitlub minnu mod ieħor, l-imħabba kbira ta’ min ġenwinament kien u baqa’ hemm!

U issa aħna, int u jien. X’fortuna li erġajt kelli ċ-ċans inqatta’ ftit siegħat miegħek, inżomm idejk, immiss xufftejk, u naqsam demgħa miegħek dwar tmiem il-karriera ta’ Totti. Inħossni kuntent li qalb l-injoranza ta’ folol fanatiċi għall-politika fiergħa, kelli x-xorti nduq it-togħma bnina ta’ sbuħitek għal darb’ oħra.

Għax kun af għażiża, kun af, irrid intenni li fik nara skop, fik insib serħan; kuljum. Kuljum, jew kull jum? Ingħid kull jum għax kull jum huwa jum ġdid u kull jum irrid inħoss din ix-xorti ta’ ħajja li tiġġedded, ta’ xorti li nisma’ leħnek. Permezz tiegħek jien ngħoxa nsib kuluri ġodda għall-ġranet li jmiss.

Għax ir-realtà tal-mewt hi mera llustrata, fuq ir-realtà tal-ħajja li hekk kif żbrixx nixirfu quddiemha, dlonk nilmħu lill-ħajja b’tant sbuħija, b’riħa ta’ imbatt mal-blat u żiffa li taqta’ kull għatx. Għalhekk noħlom li nibqa’ nfittex u nagħti dak li prezz m’għandux. Wara kollox, dak li seħħ illum jinsab irrakkuntat hawn kważi kważi:

Il-lejl it-tajjeb għażiża.

Konverżjoni

‘Konverżjoni’

Intriganti din il-kelma. Speċjalment għal Pawlin, illum fil-25 ta’ Jannar. Skond id-dizzjunarju ta’ Aquilina, din il-kelma tirreferi wkoll għal bidla, eżempju, ta’ flus jew direzzjoni fiżika.

Sforz ir-reliġjon u l-kultura artistika li kbirna fiha, ix-xena tal-konverżjoni ta’ Sawlu dejjem rajniha bħala mument kważi kważi eleganti jew l’iktar l’iktar drammatiku. Biss, ftit minuti ilu wara li qrajt l-istatus ta’ Facebook ta’ sieħbi Stephen Baldacchino li ftit jiem ilu kien involut f’inċident tat-traffiku ikrah ħafna, ħsibt ftit dwar xi jkun mument li tassew jibdillek ħajtek ta’ taħt fuq.

L-ewwel ħsieb imur fuq dawk il-kompożizzjonijiet artistiċi li ninduna kemm huma wisq ‘l bogħod minn realtà. Anki riċerka sempliċi fuq Google, ressqitli riżultati li ġabuli tbissima, iżda fl-istess ħin aktar spunti ta’ riflessjoni… Hawn huwa eżempju:

Żgur li waqgħa minn fuq żiemel mhix daqshekk komposta kif irrakkuntaha Caravaggio. Nixtieq nimmaġina lis-suldat Ruman Sawlu jittajjar minn fuq żiemel (jew żieme ?) sfrattat u jinstabat għal wiċċu mal-art bla ebda grazzja. Minjaf forsi kiser kisra idu, tilef xi sinna jew spiċċa b’xi daqqa f’għonqu jew dahru li baqa’ jħossha fix-xhur ta’ wara. Naħseb xenarju iktar realistiku żgur. Xenarju ta’ iktar ‘impatt’ fil-veru sens tal-kelma. U appuntu hemm fejn inqabbel l-inċident ta’ Stephen ma’ episodju goff u li jaħsad.

Stephen kiteb:

“Il-Mulej jinqeda b’ħafna okkażjonijiet u ċirkustanzi biex jerġa’ jgħaqqadna miegħu. Uħud minnhom anka kemm xejn skomdi u forsi wkoll xi ftit diffiċli. Ħassra li mhux dejjem nindunaw li Hu jkun daqstant viċin tagħna! …meta nindunaw, m’hemm xejn isbaħ li niftħulu l-bibien ta’ qalbna u nħalluh jimlina bl-ispirtu divin tiegħu…”

Issa lil hinn mill-kuntest reliġjuż, li bħalissa mhux li huwa tant preżenti f’ħajti minħabba l-wisq firdiet li jġib miegħu, inħoss illi konverżjoni hija, appuntu, dik li tiftaħlek għajnejk biex tibda tifhem dak li kont għadek ma fhimtx għalkemm kollox kien ċar u tond quddiemek. Konverżjoni hija meta tiddeċiedi li għalkemm pruvajt kollox, iċċedi, tgħannaq emozzjoni diffiċli u b’imħabba tlebbet lejn triq ġdida. Konverżjoni ġġib magħha ħafna feriti, uħud gravi, uħud ma jfiqux… fiżiċi, mentali jew emozzjonali… imma ġġib ukoll nifs ta’ ħajja ġdida. F’mumenti ġġib sodisfazzjon u paċi. Ġġib opportunità ġdida…

Dal jum f’hekk qed niftakar u naħseb. Il-bżonn li ngħixu l-waqgħa b’mod komplut, kważi kważi daqs li kieku hija rigal. Imma forsi jien iblah… ma nafx. Forsi nifhem aħjar fis-siegħat u ġranet li ġejjin. Intom x’taħsbu?